حس تازگی

حس تازگی

امروز هزار سنگر پس از سالها جای نفس کشیدن بود. بوی فرزندان خمینی در گام های استوار فرزندان خامنه ای حفظه الله جان تازه ای گرفت برای تعفنی که برخی پامنقلی ها و ضد ولایی ها سالها در شهر گسترده بودند. امروز هزار سنگر، دوباره سنگری شد… در این برهه پر آشوب و انحراف و بدعت ها که قلم ها و دست ها و افکار بعلت ضعف و خلاء موجود از حقایق بهترین  واژه های…

بیشتر بخوانید